ul. Lwowska 64 pok. 101, 35-301 Rzeszów

Karnet 10 zabiegów


zapłać miesięcznie
455 zł
(1365 zł przez 3 miesiące)

Karnet 15 zabiegów


zapłać miesięcznie
311,67 zł
(1870 zł przez 6 miesięcy)

Karnet 20 zabiegów


zapłać miesięcznie
366,67 zł
(2200 zł przez 6 miesiący)

 

Komory hiperbaryczne marki medicalOx nie są wyrobem medycznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.